Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Serwis internetowy pod adresem https://jjpanienskie.pl/ oraz https://jjkawalerskie.pl/ (dalej zwany “Serwisem”) oferuje usługi w zakresie organizacji imprez wieczorów kawalerskich oraz wieczorów panieńskich.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki świadczenia usług oferowanych na stronach internetowych www.jjpanieńskie.pl oraz www.jjkawalerskie.pl

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Z prezentowanych ofert można skorzystać z innych okazji takich jak imprezy urodzinowe, imprezy firmowe, imprez integracyjnych etc i podlegają one indywidualnej wycenie.

 

§2. Definicje

Agencja JeyJey – podmiot świadczący usługi kompleksowej obsługi eventów których rezerwacja jest możliwa za pośrednictwem Serwisu

Klient – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Serwisu w celu zakupu usług świadczonych przez Podwykonawców.

Atrakcja – produkt lub usługa świadczona przez organizatora lub podwykonawcę na rzecz Klienta.

Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, świadcząca usługi na rzecz Klienta.

Pakiet – zbiór dwóch lub więcej Atrakcji.

Opłata Rezerwacyjna – opłata za organizację imprezy (rezerwację) pobierana przez serwis jako Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w oparciu o ceny prezentowane na stronie internetowej lub uzgodnione indywidualnie przez Strony.

Zamówienie – Uzgodnienie z Agencją wykonania jednej lub więcej Atrakcji dla określonej liczby osób, w określonym terminie i zgodnie z ustalonymi warunkami realizacji przyjęte na podstawie wykonanej Opłaty Rezerwacyjnej.

Impreza – realizacja zamówionych przez Klienta Atrakcji, w ściśle określonym miejscu, czasie i dacie.

Rozpoczęcie Imprezy – uzgodniony termin realizacji Atrakcji a w przypadku Pakietu pierwszej Atrakcji pod względem czasu rozpoczęcia.

 

§3. Zakres Usług

Serwis umożliwia Klientom przeglądanie ofert usług dostępnych w Serwisie oraz dokonywanie rezerwacji wybranych Atrakcji i Pakietów.

Agencja pełni opiekę nad prawidłowym przebiegiem zarezerwowanych Atrakcji.

Prezentowane oferty mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Oferowane Atrakcje mogą być zróżnicowane pod względem charakteru, ceny oraz warunków realizacji.

 

§4. Zasady korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla osób, które ukończyły 18 lat.

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas składania Zapytania w tym ze wskazaniem okazji dla której jest ono składane.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.

 

§5. Zamówienia i płatności

W celu skorzystania z oferty należy kliknąć „złóż zapytanie” i wypełnić formularz zamówienia.

Złożenie zapytania jest niezobowiązujące.

Po potwierdzeniu przyjęcia zapytania i uzgodnieniu wszystkich szczegółów, określona zostanie wysokość opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna ustalana jest indywidualnie i wynosi od 20 do 30% wartości oferty.

Opłatę rezerwacyjną należy uiścić niezwłocznie po Akceptacji Oferty, tj. najpóźniej do 72h po otrzymaniu informacji z danymi do jej wykonania, w formie przelewu bezpośrednio na konto Agencji lub dokonując szybkiej płatności przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu tpay.com.

W chwili uiszczenia opłaty rezerwacyjnej dokonana zostaje rezerwacja na usługi na rzecz i w imieniu Klienta.


Dokonanie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży usługi świadczonej przez Agencję i/lub Podwykonawcę.

Opłata rezerwacyjna to część Wynagrodzenia, które obejmuje ryczałt za czynności Agencji związane z organizacją i przygotowaniem Imprezy od dnia złożenia zamówienia. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Zamawiającego z Imprezy.

Płatność pozostałej części kwoty Zamówienia należy dokonać w gotówce najpóźniej na starcie Imprezy u osoby reprezentującej Agencję.

Klient upoważnia Agencję do przekazania odpowiednich kwot podwykonawcom świadczącym usługi wyszczególnione w Zamówieniu.

 

§6. Zmiany i odwołanie zamówienia

Klient może wprowadzać zmiany w Zamówieniu w zakresie zwiększenia liczby osób oraz uzgodnionych dodatków co podlega indywidualnej wycenie i zmianie wartości Zamówienia najpóźniej na tydzień przed Rozpoczęciem Imprezy.

Pozostałe zmiany możliwe są do uzgodnienia za porozumieniem stron.

Jeżeli Klient odwoła Zamówienie w okresie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Imprezy należy pokryć całkowite koszty poniesione przez Agencję w związku z organizacją i przygotowaniem Imprezy oraz zapłacić odstępne w wysokości 3% całkowitej wartości Zamówienia.

 

§7. Niepojawienie się Klienta w dniu Imprezy

W przypadku niepojawienia się na Rozpoczęciu Imprezie lub udziału w Imprezie mniejszej liczby gości niż objęta Zamówieniem (z uwzględnieniem późniejszych zmian) Klient jest zobowiązany do zapłaty 100% umówionej kwoty za Zamówienie.

 

§8. Odpowiedzialność

W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn niezależnych od Agencji (np. awaria u podwykonawcy), zostanie zaoferowana alternatywna usługa o podobnych parametrach lub zwrot opłaty rezerwacyjnej.

Agencja zastrzega sobie w sytuacjach losowych, niezależnych od Agencji możliwość zamiany tancerki/tancerza na inna tancerkę/tancerza na podobnym poziomie tanecznym oraz wizualnym.

 

§9. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

[Data aktualizacji: 23.04.2024]